fbpx

Właścicielem witryny i podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest Milena Wojnarowska, prowadząca działalność gospodarczą zlokalizowaną w Zakroczymiu, przy ul. Klasztornej 36, 05-170. NIP 5311713207. Kontakt możliwy jest poprzez email przystanekmindfulness@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 575 191 343

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Witryna – strona webowa / mobilna pod adresem internetowym www.przystanekmindfulness.pl

3) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu usługi w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

4) Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu lub zapisu na Wydarzenie,

5) Produkt – usługa, którą Użytkownik może nabyć od Organizatora za pośrednictwem Witryny – m.in. sesja, kurs, dziennik wdzięczności

6) Regulamin – niniejszy regulamin,

7)Sprzedawca- Milena Wojnarowska, NIP 5311713207

8) Organizator – Milena Wojnarowska, NIP 5311713207

§ 2
Zakup Produktu

1. Użytkownik może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Witryny. Użytkownik może mieć do wyboru kilka wariantów produktu w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto.

3. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Rejestruj” lub „Kup“ w Witrynie, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę płatności lub rejestracji, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu. Po pozostawieniu danych kontaktowych Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Potwierdź rejestrację” lub „Kup“ w Witrynie, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia. Potwierdzenie rejestracji lub zakupu nie zobowiązuje Użytkownika do zakupu zarezerwowanego Produktu.

4. Na stronie zamówienia, Użytkownik może przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Zapłać online” lub dokonać przelewu drogą tradycyjną.

5. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu PayPal, PayU oraz Fondy.

6. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny, i płatność kartą.

7. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie usługi w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.

8. Zakupiony przez Użytkownika Produkt dostępny jest zgodnie z opisem na podstronie, dotyczącej wybranego Wydarzenia.

§ 3
Odstąpienie od umowy

 

1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej  umowy w terminie 7 dni przed rozpoczęciem kursu lub dobę przez w przypadku sesji. W wypadku, gdy Użytkownik nie wywiązał się z terminu odstąpienia od umowy,  ponosi on pełen koszt Wydarzenia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2.Przysługuje Ci prawo do rezygnacji z zamówienia dziennika wdzięczności w ciągu 30 dni bez podania przyczyny.

Termin rezygnacji z zamówienia wynosi 30 dni od dnia otrzymania towaru lub od dnia, w którym wskazana przez Ciebie osoba trzecia, niepełniąca funkcji przewoźnika, weszła w posiadanie dostarczonego produktu.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia.

O swojej decyzji możesz nas poinformować drogą mailową pisząc na adres przystanekmindfulness@gmail.com

Zwrotu kosztów dokonamy nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez nas zwróconych towarów. Wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty przez Ciebie do złożenia zamówienia, a Ty nie poniesiesz żadnych opłat z tytułu takiego zwrotu.

Warunki zwrotów:

Aby towar kwalifikował się do zwrotu, upewnij się, że:

  • Towar został zakupiony w ciągu ostatnich 30 dni
  • Towar umieszczony jest w oryginalnym opakowaniu

Zwrotowi nie podlegają następujące towary:

  • Towary, które ze względu na swój charakter nie mogą być zwrócone, np. towary, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub których data ważności minęła.
  • Towary uszkodzone

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru, który nie spełnia powyższych warunków zwrotu.

Zwrot towarów

Klient ponosi koszty i ryzyko związane z odesłaniem towaru do nas. Towar należy wysłać na następujący adres:

Magiera 24, 01-856, Warszawa

 

§ 4
Reklamacje

1. Organizator ma obowiązek zapewnić Produkt.

2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego opisanego w § 2 Regulaminu.

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Organizatorowi.

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Organizator wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Organizator ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji.

​​

§ 5
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie usługi w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Organizatorem,

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 7
Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Witrynie.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o korzystaniu z plików cookie:polityka prywatności.